Online rezervačný systém

GDPR

FITFACTORY  Informácia pre klienta o spracúvaní osobných údajov 

Vážený klient, prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Kto sme a kde nás nájdete?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť FITFACTORY, s.r.o., so sídlom Nemčianska cesta 276, 974 01 Nemce, IČO: 46 391 398, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, Vl. č. 20981/S. Táto spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Naša Spoločnosť prevádzkuje športovo relaxačné centrum FITFACTORY v Nemciach.  Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať emailom na adrese fitfactory@fitfactory.sk alebo poštou na adrese vyššie.

 

 

Aké údaje spracúvame, právny základ, účely a doby spracúvania

 

 

Údaje zmluvnej dokumentácie

Schválením našich všeobecných obchodných a zmluvných podmienok (ďalej ako „VOP“) prostredníctvom registračného a rezervačného systému („RSS“) alebo pri vstupe do priestorov FITFACTORY alebo, v prípade klientov do 16 rokov, vyplnením registračného formulára prostredníctvom zodpovedného zástupcu ste s nami uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb. Osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii do RSS najmä meno, priezvisko, email a telefónne číslo, ako aj údaje o rezervovaných a využitých službách, predplatnom (kredite) a platbách za služby a tovar spracúvame na účely poskytovania služieb, rezervovania skupinového cvičenia, evidovania predplatného (kreditu) a jeho čerpania a vyúčtovania platieb. Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, prípadne, ak ide o rámcovú zmluvu s Vaším zamestnávateľom alebo využitie iného skupinového benefitu, je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa a jeho zmluvného partnera na evidencii služieb poskytovaných podľa takej zmluvy. Po skončení zmluvy budeme tieto údaje ďalej spracúvať na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov, spravidla po dobu 4 rokov od prvej možnosti právo uplatniť.

Účtovná agenda a dane

Údaje o obsahu služieb, predplatnom za služby (kredite) a platbách evidujeme aj na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe zákonnej povinnosti (najmä povinností podľa zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) po dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.

Kamerový systém

V priestoroch FITFACTORY je umiestnených 9 kamier, mapka umiestnenia kamier je v prílohe tohto dokumentu a priestory monitorované kamerou sú označené upozornením. V záznamoch kamery sa spracúva podobizeň osoby, ktorá sa pohybovala v monitorovanom priestore a čas pohybu. Záznamy robíme na to, aby sme vedeli zabrániť bezpečnostným incidentom, najmä krádeži, ohrozeniu klientov, návštevníkov a pracovníkov v našich priestoroch, výtržnostiam a iným udalostiam, ktoré môžu byť trestnými činmi alebo priestupkami, alebo môžu nám či inej osobe spôsobiť škodu a aby sme vedeli riešiť takéto incidenty v následnom konaní o priestupkoch, trestných činoch alebo v konaniach, kde si uplatníme svoje právne nároky voči porušovateľom. Kamera pri vstupe sa používa okrem toho aj na účel zistenia dodržania povinností podľa VOP a usmernení pri vstupe, najmä na odhalenie prípadného zneužitia alebo neoprávneného použitia vstupných QR kódov alebo časových permanentiek. Osobné údaje teda spracúvame na účel ochrany bezpečnosti a majetku prevádzkovateľov a návštevníkov priestorov prevádzkovateľov a na účely uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych záujmov. Právnym základom je oprávnený záujem na ochrane pred incidentami a na uplatňovaní, preukazovaní a obhajovaní právnych nárokov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia. Záznamy si ponechávame spravidla po dobu 72 hodín. Ak je na zázname zachytená niektorá skutočnosť uvedená vyššie (incident), záznam ďalej spracúvame pokiaľ nebude konanie o incidente uzavreté alebo všetky nároky vyriešené.

Štatistika, výskum, archivovanie

Ak bez osobitného právneho základu môžeme v súlade s čl. 89 Nariadenia údaje spracúvať na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely. Na tento účel spracúvame údaje po zániku pôvodného účelu, po dobu určenú predpismi.

Zdravotné údaje

Spoločnosť nespracúva osobné údaje o zdravotnom stave klientov s výnimkou nasledovných prípadov,

(a)   Kedy je ich spracúvanie uložené prevádzkovateľovi ako právna povinnosť predpismi alebo rozhodnutiami príslušného slovenského orgánu (najmä za účelom ochrany verejného zdravia) napríklad vyhlášky 16/2002 Úradu verejného zdravotníctva SR – v takom prípade sa spracúvajú na základe právnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na dobu podľa príslušného predpisu alebo nariadenia a na základe výnimky podľa čl.9 ods. 2 písm. g) alebo i), alebo

(b)    V prípade, kedy klient udelil na ich spracúvanie osobitný súhlas niektorému zo zamestnancov centra. V takom prípade sú osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, na dobu určenú v takom súhlase. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme klientov, že oprávnení tréneri pri individuálnom cvičení nie sú zamestnancami Spoločnosti a prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, ktoré klient poskytuje trénerom ani nezodpovedá za ich spracúvanie ani sa na ich spracúvanie nevzťahuje táto informácia.

Marketing

Na účely marketingu používame Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho súhlasu do jeho odvolania. Poskytnutie súhlasu dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak ste naším klientom, môžeme Vaše kontaktné osobné údaje použiť na marketing aj na právnom základe oprávneného záujmu. Na takéto účely spracúvame údaje najviac 5 rokov od vašej poslednej návštevy. Toto spracovanie je predmetom práva namietať.

 

Cookies

Pri používaní našej webovej stránky alebo stránky nášho registračného a rezervačného systému sa do Vášho počítača môžu ukladať malé súbory (cookies), ktoré môžu prenášať a ukladať údaje. Nevyhnutné cookies sa spracúvajú na právnom základe oprávneného záujmu, podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je správne fungovanie webovej stránky a registračného a rezervačného systému. V súčasnom nastavení webovej stránky sa používajú iba cookies za účelom správneho fungovania web stránky, a to cookie phpsessid, ktoré umožňuje zachovanie stavu relácie používateľa v rámci návštevy web stránky a spracúva a uchováva sa iba po dobu prehliadania stránky (session).

 

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov

 

 

Externí spolupracovníci

Externí tréneri, ktorých mená sú zverejnené v priestoroch FITFACTORY môžu spracúvať kontaktné a identifikačné údaje klientov, rezervácie a platobné údaje na účely organizácie skupinových cvičení.

Prijímanie platieb

Správca platobnej brány, správca platobného terminálu (údaje z platobnej karty, identifikácie platiteľa a poplatku).

Vnútorná správa

Poskytovateľ softvéru rezervačného systému a softvéru evidencie klientov, poskytovateľ softvéru prístupových QR kódov a evidencie kreditov, poskytovateľ dátového úložiska a softvéru na spracúvanie platieb, ktorými sú fyzické a právnické osoby so sídlom v SR, najmä spoločnosť TSS Group, a.s., IČO 36323551, môžu spracúvať elektronicky získavané a ukladané dáta z webovej stránky, úložiska a prístupového systému.  

Právne nároky

Spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia (môžu spracúvať identifikačné údaje, údaje o právach a povinnostiach, údaje o pohľadávkach, údaje potrebné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Vaše údaje okrem toho poskytujeme alebo sprístupňujeme orgánom verejnej správy, ak nám to ukladá zákon.

 

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

 

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas možno odvolať emailom na adrese fitfactory@fitfactory,sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. Súhlas na doručovanie marketingových informácií môžete odvolať (z odberu sa odhlásiť) aj na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii.

 

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese  fitfactory@fitfactory,sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

 

Ďalšie Vaše práva

  • Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu.
  • Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.
  • Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke.
  • Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.
  • Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 

Práva si môžete uplatniť osobne  v Spoločnosti, alebo emailom na adrese fitfactory@fitfactory,sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť.

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov/uoou

FITFACTORY, s.r.o.                                                    Aktualizované 1-11-2020